Christianshede Kirkegård

Billede over kirkegården med afdelinger.
Ortofoto: Copyright Cowi

 

christianshede_omraader

 

 

Forskellige gravstedstyper på Christianshede Kirkegård

Traditionelt urnegravsted.

Her kan kun nedsættes urner. Gravstedet kan anlægges efter eget ønske (under hensyntagen til kirkegårdsvedtægten). Man kan selv vedligeholde gravstedet eller få graveren til det.
Disse findes i urneafd.

 

ck_1_300

 

 

 

 

Traditionelt kistegravsted.

Her kan der nedsættes både kiste og urner. Gravstedet kan anlægges efter eget ønske (under hensyntagen til kirkegårdsvedtægten). Man kan selv vedligeholde gravstedet eller få graveren til det.
Disse findes på hele kirkegården.

 

ck_2_300

 

 

 

 

Kistegravsted og urnegravsted i plæne m. plade.

Her kan der nedsættes både kiste, og urne. Gravsten skal være liggende, størrelse 60X40 cm., og med indhugget inskription. Der må placeres nedsænket vase. Der opkræves et beløb til vedligeholdelse i fredningsperioden (15 år for urne, og 25 år for kiste).

 

ck_3_300

 

 

 

 

Kistegravsted, og urnegravsted i plæne m. opretstående sten.

Her kan der nedsættes både kiste og urne. Gravsten sættes i bedet med bøgpur ca. 30 cm. fra kant. Gravstedet vedligeholdelses af graveren, enten på regning eller der opkræves et beløb til vedligeholdelse i fredningsperioden (15 år for urne, og 25 år for kiste). Der er mulighed for at plante blomster, grandække, eller lign. i bedet foran gravsten.

ck_4_300

 

 

 

 

 

Anonymt urne.

Urnen nedsættes af graveren uden pårørende. Der er ingen mulighed for gravsten. Der opkræves beløb til vedligeholdelse i fredningsperioden (15år).
Disse findes i urneafd.

ck_5_300

 

 

 

 

 

Anonymt kiste.

Pårørende nedsætter selv kisten. Der er ingen mulighed for gravsten. Der opkræves et beløb til vedligeholdelse i fredningsperioden (25 år)
Disse findes på plænen.

ck_6_300

 

 

 

 

 

 

Fredningstiden.

Fredningstiden er i.h.t. kirkegårdsvedtægten: For urne &ndash 15 år For kiste &ndash 25 år, dog 50 år for vis del af kirkegården, men gravstedsindehaveren kan få gravsted sløjfet efter 25 år, hvorefter gravstedet overgår til menighedsrådet resten af fredningstiden. Der kan altid nedsættes urne på et kistegravsted inden fredningstidens udløb.

Vedligeholdelse af gravstedet

Vedligeholdelsen af gravstedet er familiens pligt gennem hele fredningsperioden, som er på 25 år for kister* og 15 år for urner. Hækkene klippes af kirkegårdens personale som også vedligeholder udenomsarealerne.
For alle gravstedstyper kan der bestilles ren – og vedligeholdelse.
På gravstedstyper med bed kan der bestilles forårs- og sommerblomster samt grandækning.
Arbejdet der ønskes udført aftales med graveren.
Betaling for det aftalte kan ske enten ved fremsendelse af regning, dette gøres juni og december.
Man kan også oprette en flerårig aftale – kaldet legat aftale – hvor man indbetaler for hele den aftalte periode. Legataftaler laves af graveren, der aftales hvilket arbejde der ønskes udført, denne aftale underskrives og sendes til Viborg Stift som opkræver beløbet.

Ordensbestemmelser

1.Kirkegården er åben.
2.Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
3.Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
4.Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.
5.Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
6.Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
7.Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
8.Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.
9.Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
10.Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse.
11.Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
12.Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
13. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materiale som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
14.Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkeværgens samtykke.

Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

Kirkegårdsvedtægten
Vedtægter Christianshede Kirkegård