Bording kirkegård

Billede over kirkegården med afdelinger.

Ortofoto: Copyright Cowi

 

bording_omraader

 

Traditionelt kistegravsted

Her kan nedsættes både kister og urner.
Gravstedet kan anlægges efter eget ønske (under hensyntagen til kirkegårdsvedtægten).
Man kan selv vedligeholde gravstedet eller få kirkegårdens personale til det.
Disse findes på afd. 1 , 2 og 3.

Trad_gravsted300

 

Traditionelt urnegravsted
Her kan kun nedsættes urner.
Gravstedet kan anlægges efter eget ønske (under hensyntagen til kirkegårdsvedtægten).
Man kan selv vedligeholde gravstedet eller få kirkegårdens personale til det.
Disse findes på afd. 1 og 3.

bk_traditionel_urnegrav_300

 

 

 

Urnegravsted i plæne
Her kan kun nedsættes urner.
Gravsten skal være liggende, størrelse 40x60x8 cm.
Der må placeres nedsænket vase.
Der opkræves et beløb til vedligeholdelse i fredningsperioden.
Disse findes på afd. 2.

Urne_plaene300

 

 

 

Kistegravsted i plæne
Her kan nedsættes både kister og urner.
Gravsten skal være liggende, størrelse50x70x8 cm.
Der må placeres nedsænket vase.
Der opkræves et beløb til vedligeholdelse i fredningsperioden.
Disse findes på afd. 2.

bk_kistegrav_i_plaene_300

 

 

 

Anonymt gravsted
Her kan nedsættes både kister og urner.
Urner nedsættes af kirkegårdens personale uden pårørende.
Der er ingen mulighed for gravsten.
Der opkræves et beløb til vedligeholdelse i fredningsperioden.
Disse findes på afd. 2.

bk_anonymt_gravsted_300

 

 

 

Kistegravsted i plæne med beplantning
Her kan nedsættes både kister og urner.
Selve graven er i plænen.
Gravsten skal være opretstående og placeres i beplantningen. Størrelsen på gravsten: 1 kisteplads max højde 70 cm max bredde 50 cm., 2 kistepladser max højde 100 cm max bredde 100 cm.
Gravstedet vedligeholdes af kirkegårdens personale enten på regning eller der opkræves et beløb til vedligeholdelse i fredningsperioden.
Der er mulighed for at plante blomster eller lign. i bedet foran gravstenen, dette må også grandækkes.
Kirkegårdens personale vedligeholder fællesbeplantningen.
Disse findes på afd. 4.

kiste_plaene_bepl300

 

 

 

Fredningstiden
Fredningstiden er i.h.t. kirkegårdsvedtægten:
For urner – 15 år
For kister – 50 år, dog kan indehaver af gravstedsretten få gravstedet sløjfet efter 25 år, det sløjfede gravsted overgår så til menighedsrådet resten af fredningstiden.
Der kan altid nedsættes urner på et kistegravsted selvom fredningstiden ikke er udløbet.

Vedligeholdelse af gravstedet
Vedligeholdelsen af gravstedet er familiens pligt gennem hele fredningsperioden, som er på 25 år for kister* og 15 år for urner. Hækkene klippes af kirkegårdens personale som også vedligeholder udenomsarealerne.
For alle gravstedstyper kan der bestilles ren – og vedligeholdelse.
På gravstedstyper med bed kan der bestilles forårs- og sommerblomster samt grandækning.
Arbejdet der ønskes udført aftales med graveren.
Betaling for det aftalte kan ske enten ved fremsendelse af regning, dette gøres juni og december.
Man kan også oprette en flerårig aftale – kaldet legat aftale – hvor man indbetaler for hele den aftalte periode. Legataftaler laves af graveren, der aftales hvilket arbejde der ønskes udført, denne aftale underskrives og sendes til Viborg Stift som opkræver beløbet.

Ordensbestemmelser
1.Kirkegården er åben.
2.Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
3.Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
4.Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.
5.Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
6.Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
7.Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
8.Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.
9.Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
10.Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse.
11.Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
12.Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
13. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materiale som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
14.Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkeværgens samtykke.

Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

Kirkegårdsvedtægten
Vedtægt Bording kirkegård

Ny bænk på Bording kirkegård